Ndikimi i aftësive motorike në suksesin e futbollistëve në regjionin e Gjilanit të moshës 14-16 vjeçare

Show simple item record

dc.contributor.author Sylejmani, Blerim
dc.contributor.author Maliqi, Arben
dc.contributor.author Preniqi, Gazmend
dc.contributor.author Azizi - Maliqi, Florie
dc.date.accessioned 2018-03-06T15:31:50Z
dc.date.available 2018-03-06T15:31:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1173
dc.description.abstract Hulumtimet mbi ndikimin dhe marrëdhëniet në mes të aftësive bazike - motorike dhe situacionale – motorike është një proces i vazhdueshëm që nxjerr në pah ndikimin e aftësive bazike – motorike në testet situacionale – motorike të futbollistëve të regjionit të Gjilanit, që janë pjesë përbërëse në elitën e futbollit kosovar. Qëllimi kryesor i këtij punimi është përcaktimi i ndikimit të performancës së aftësive motorike në analizën e dy testeve situacionale motorike të futbollistëve kadet. Në mostrën e të hulumtuarve janë përfshirë 98 futbollistë të regjionit të Gjilanit, të kategorisë së kadetëve, të cilët njëherit do të jenë përfaqësues të së ardhmës së futbollit kosovar e më gjerë. Në këtë punim janë hulumtuar ndikimi i disa dimensioneve në hapësirën motorike nga: (forca eksplozive, frekuenca e shpejtësisë së krahëve dhe këmbëve, koordinimit dhe fleksibilitetit) me gjithsej 12 variabla dhe dy testeve të motorikës situacionale (shpejtësisa e udhëheqjes së topit në vijë të drejtë dhe goditjes së topit me kokë). Metoda e aplikuar në këtë punim është analiza regresive, e përpunuar përmes paketës SPSS statistics. Pas përpunimit të rezultateve vërejmë se në rezultatet e testeve situacionale të koordinimit , ndikim të rëndësishëm kanë treguar variablat, vrapim me hapa anash dhe sllallom si dhe në testin situacionalo - motorike (goditja e topit me kokë), ndikim të rëndësishëm kanë treguar variablat vrapim me hapa anash, vrapim në drejtkëndësh (testi zarf), kërcim nga vendi në gjatësi dhe kërcim (trehapësh). en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Futbollistë en_US
dc.subject aftësi motorike en_US
dc.subject koordinim en_US
dc.subject goditje en_US
dc.subject regression en_US
dc.title Ndikimi i aftësive motorike në suksesin e futbollistëve në regjionin e Gjilanit të moshës 14-16 vjeçare en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account