Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Shukriu, Edi (Kolegji AAB, 2008)
  Territori i Kosovës ka ofruar material të konsiderueshëm arkeologjik, i cili, i kombinuar me të dhënat e burimeve të shkruara antike, mundëson konstatimin se banorët e parë të njohur të saj ishin ilirët (Herod. Historiae ...
 • Drançolli, Jahja (Kolegji AAB, 2008)
  Në studim shqyrtohet çështja e kontinuitetit iliro-arbëror në arealin e Kosovës, problem shkencor ky i cili, për shkaqe të politikës ditore, është instrumentalizuar skajshmërisht deri në ditët e sotme. Politizimi i historisë ...
 • Pllana, Lulzim (Kolegji AAB, 2008)
  Barometri politik është projekti i parë hulumtues me tematikë politike i inicuar nga Universiteti AAB, më saktësisht nga Qendra për Hulumtimin e Opinionit – QHO. Ky hulumtim i parë eksperimental financohet nga Universiteti ...
 • Paçarizi, Rrahman (Kolegji AAB, 2008)
  Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet, nga shumica e përfaqësuese të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtpërdrejtë e ilirishtes së vjetër. Trualli i formimit të gjuhës shqipe besohet të jetë ...
 • Nimani, Shyqri (Kolegji AAB, 2008)
  Artin modern e sollën në Kosovë gjatë viteve 1960-1970 brezat e parë të krijuesve shqiptarë, të cilët u diplomuan në akademitë e arteve të qendrave kryesore artistike të ish-Jugosllavisë – Lubjanë, Zagreb dhe Beograd. ...
 • Lipušček, Uroš (Kolegji AAB, 2008)
  Sovraniteti dhe vetëvendosja janë dy norma bazë të së drejtës ndërkombëtare, të cilat shpeshherë bien në kundërshtim me vetveten. Debati kryesor këtu është se cili parim e kufizon tjetrin dhe përgjigjja varet nga vlerësimi ...
 • Sheholli, Bahtir (Kolegji AAB, 2008)
  Në këtë punim bëhet fjalë për elementet karakterizues të tradicionales dhe bashkëkohores në folklorin muzikor shqiptar. Theksohen format me elemente të traditës së vjetër muzikore që janë: këngët e punës, këngët e ciklit ...
 • Vesel 
  Nuhiu, Vesel (Kolegji AAB, 2008)
  Ky shkrim së pari shqyrton shkurtimisht gjendjen e gjuhës shqipe sot duke e theksuar mosrespektimin e normës së gjuhës standarde. Punimi pastaj përqendrohet kryesisht në dukurinë e të huazuarit të elementeve gjuhësore ...
 • Berisha, Ibrahim (Kolegji AAB, 2008)
  Nga ish-Jugosllavia, që filloi të shkatërrohej në vitin 1990, u krijuan shtatë shtete të reja. Shoqëritë e këtyre vendeve kaluan nëpër stade lufte dhe periudha postkonfliktuale. Mediet dhe gjuha publike e përdorur në to ...
 • Bebler, Anton (Kolegji AAB, 2008)
  Me përfundimin e shekullit të kaluar, një qetësi e jashtme u imponua në Ballkanin Perëndimor, rajonin më të paqëndrue-shëm dhe të trazuar në Kontinentin Evropian. Megjithatë, fundi i një dhune të shkallës të lartë nuk ...
 • Nimani, Shyqri (Kolegji AAB, 2008)
  The modern art was brought to Kosova during the 1960s-1970s by the first generations of Albanian creators, who graduated from art academies of main art centres of former Yugoslavia – Ljubljana, Zagreb and Belgrade. These ...
 • Paçarizi, Rrahman (Kolegji AAB, 2008)
  The Albanian Language is an Indo-European Language which is considered by the majority of linguists to be the direct successor of the ancient Illyrian. The origin place of the Albanian Language is supposed to be the place ...
 • Nuhiu, Vesel (Kolegji AAB, 2008)
  This paper first of all deals briefly with the present situation of the Albanian language pointing out the failure to respect the standard language norm. The paper is then mainly concentrated on the phenomenon of borrowing ...
 • Sheholli, Bahtir (Kolegji AAB, 2008)
  This study is an account of characterizing traditional and contemporary elements in our popular folk music. It is stressed that some of the forms containing elements of the old musical tradition are pertaining to work, the ...
 • Berisha, Ibrahim (Kolegji AAB, 2008)
  The dissolution of the former Yugoslavia, which started in 1990, led to the formation of seven new states. Societies of these states went through periods of war and post-conflict developments. Media and public discourse ...
 • Bebler, Anton (Kolegji AAB, 2008)
  At the turn of the last century, outward tranquillity was bestowed upon the Western Balkans, the most volatile and troublesome part of the European continent. The termination of large scale violence, however, did not add ...
 • Pllana, Lulzim (Kolegji AAB, 2008)
 • Lipušček, Uroš (Kolegji AAB, 2008)
  Sovereignty and self-determination are two basic norms of international law which often appear in contradiction to each other. The main debate here is which principle limits the other and the answer depends on an evaluation ...
 • Shukriu, Edi (Kolegji AAB, 2008)
  The territory of Kosova has offered considerable archeological material, which, combined with the facts of written ancient sources, makes it possible to conclude that its first known inhabitants were the Illyrians. (Herod ...
 • Drançolli, Jahja (Kolegji AAB, 2008)
  Albanian continuity in the areal of Kosova, a scientific problem, which, due to the reasons of daily policy, has extremely become exploited (harnessed) until the present days. The politicisation of the ancient history of ...

Search DSpace

Browse

My Account