AAB College Repository Home

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Jusufi, Vjollca; Jaha, Luan (Kolegji AAB, 2017)
  Pozita e menaxherit me infermierë është komplekse dhe nënkupton shkathtësi interaksioni me pacientë dhe familjarë, infermierë, mjekë, punëtorë të tjerë shëndetësor në shëndetësi si dhe me drejtuesit e institucionit. Ky ...
 • Pajo, Matilda (Kolegji AAB, 2017)
  Studimi i kulturës politike tënjë vendi luan një rol shpjegues mbi kuptimin e dinamikës së sistemit politik, lindjes dhe konsolidimit të institucioneve demokratike në shoqëri të caktuara. Qëllimi i këtij punimi ështëtë ...
 • Sallova, Donik (Kolegji AAB, 2017)
  Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 u bazua në të ashtuquajturën “Pako e Ahtisarit”, e cila u përgatit nga i dërguari i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisari. Kushtet themelore ...
 • Aliu, Ylber (Kolegji AAB, 2017)
  Njëri nga problemet kryesore me të cilin përballet Kosova sot është papunësia e të rinjve. Qëllimi kryesor i këtij punimi është studimi i rolit të politikave aktive të tregut të punës në rritjen e punësimit të rinjve. Të ...
 • Morina, Kadë (Kolegji AAB, 2017)
  Ky punim analizon efektet e politikës fiskale në rritjen ekonomike të vendeve të hapura e në zhvillim siç janë vendet e Evropës Juglindore. Diskutimi që lidhet me ndikimet e politikës fiskale në rritjen ekonomike është ...

View more