Menaxhimi i mjeteve financiare të MBPZhR-së për sektorin e bujqësisë në Kosovë

Show simple item record

dc.contributor.author Gashi, Albanë
dc.date.accessioned 2017-09-04T08:40:26Z
dc.date.available 2017-09-04T08:40:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/1148
dc.description.abstract Sektori i bujqësisë në Kosovë ka një rëndësi të madhe në zhvillimin ekonomik të vendit, pasi që përmes tij mund të sigurohet një pjesë e madhe e punësimit të përgjithshëm si dhe rritja e Bruto Prodhimit Vendor. Por, pavarësisht rëndësisë që ka ky sektor në zhvillimin e vendit dhe përmirësimin e situatës së krijuar, investimet në këtë sektor dhe shfrytëzimi i potencialit të tij ende mbeten në nivel jo të kënaqshëm. Në zhvillimin e këtij sektori, padyshim se një rol i rëndësishëm i përket edhe angazhimit të organeve dhe institucioneve përgjegjëse vendore, e veçmas Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Punimi ka për qëllim që të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të gjendjes aktuale të sektorit të bujqësisë dhe të rolit të saj në zhvillimin e vendit si dhe të paraqesë dhe të analizojë në baza shkencore menaxhimin e mjeteve financiare nga ana e institucioneve vendore, e veçmas të Ministrisë së përmendur më lart, në zhvillimin e këtij sektori. Punimi bazohet në analizimin e tё dhënave tё prezantuara nё raporte tё ndryshme financiare dhe dokumentet strategjike vendore, ligje dhe rregullore në fuqi, intervista me zyrtarë përgjegjës si dhe në burime tjera shkencore relevante të kësaj fushe. Analizat në punim do të shoqërohen edhe me paraqitje tabelare dhe grafike. en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject sektor i bujqësisë en_US
dc.subject MBPZhR en_US
dc.subject menaxhim en_US
dc.subject mjete financiare en_US
dc.subject Kosovë en_US
dc.title Menaxhimi i mjeteve financiare të MBPZhR-së për sektorin e bujqësisë në Kosovë en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account