Parimi i sovranitetit shtetëror dhe e drejta për vetëvendosje: Çështja e Kosovës

Show simple item record

dc.contributor.author Lipušček, Uroš
dc.date.accessioned 2017-03-03T08:13:29Z
dc.date.available 2017-03-03T08:13:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.issn 1848-4298
dc.identifier.uri https://dspace.aab-edu.net/handle/123456789/140
dc.description.abstract Sovraniteti dhe vetëvendosja janë dy norma bazë të së drejtës ndërkombëtare, të cilat shpeshherë bien në kundërshtim me vetveten. Debati kryesor këtu është se cili parim e kufizon tjetrin dhe përgjigjja varet nga vlerësimi i secilit rast. Çështja e Kosovës është një shembull klasik i kësaj dileme. Që të dyja palët, shqiptarët kosovarë dhe serbët, insistojnë në të drejtat e tyre. Duke u bazuar, kryesisht, në arsyen historike, të parët kërkojnë të drejtën e vetëvendosjes në formë të shtetit, ndërsa këta të fundit të drejtën ta mbajnë provincën e Kosovës në kornizën e Serbisë. Arsyet historike, ose të drejtat historike, janë një koncept i vjetruar. Koncepti modern i vetëvendosjes, i zhvilluar nga teoria demokratike e Woodrow Wilson-it, ua mundëson shqiptarëve kosovarë të drejtën për vetëvendosje. Sovraniteti shtetëror nuk është më një koncept absolut përderisa ka lidhje drejtpërdrejt me respektimin e të drejtave të njeriut. Edhe pse vetëvendosja nuk mund të jetë në pajtueshmëri me të drejtën ndërkombëtare, shqiptarët kosovarë e kanë të drejtën e vetëvendosjes dhe të shtetit të tyre përderisa kanë qenë të shtypur nga regjimi i Milosheviqit. Vetëvendosja vazhdon të jetë një koncept radikal i kësaj kohe dhe aplikimi i saj varet nga rasti në rast duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kolegji AAB en_US
dc.subject Sovraniteti i brendshëm dhe i jashtëm en_US
dc.subject vetëvendosje – e brendshme (autonomi) – dhe e jashtme (e drejta për ndarje) en_US
dc.subject ligji i natyrës en_US
dc.subject të drejtat themelore të njeriut en_US
dc.subject demokraci en_US
dc.subject Woodrow Wilson en_US
dc.subject Pakti i Londrës en_US
dc.subject Konferenca e Paqes në Paris më 1919 en_US
dc.subject Kushtetuta Jugosllave e vitit 1974 en_US
dc.title Parimi i sovranitetit shtetëror dhe e drejta për vetëvendosje: Çështja e Kosovës en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account